Bảng giá các loại đất “giai đoạn 2020-2024” trên địa bàn tỉnh Gia Lai

  • Post category:Gia Lai

Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Thông báo bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

>> Xem Nghị quyết 201 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

>> Xem Bảng giá các loại đất trên địa bàn TP. Pleiku giai đoạn 2020-2024

>> Xem Bảng giá các loại đất trên địa bàn thị xã An Khê giai đoạn 2020-2024

>> Xem Bảng giá các loại đất trên địa bàn thị xã Ayun Pa giai đoạn 2020-2024

>> Xem Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Kbang giai đoạn 2020-2024

>> Xem Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Đak Đoa giai đoạn 2020-2024

>> Xem Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Chư Pah giai đoạn 2020-2024

>> Xem Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Ia Grai giai đoạn 2020-2024

>> Xem Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Mang Yang giai đoạn 2020-2024

>> Xem Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Kông Chro giai đoạn 2020-2024

>> Xem Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Đức Cơ giai đoạn 2020-2024

>> Xem Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Chư Prông giai đoạn 2020-2024

>> Xem Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Chư Sê giai đoạn 2020-2024

>> Xem Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Đak Pơ giai đoạn 2020-2024

>> Xem Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Ia Pa giai đoạn 2020-2024

>> Xem Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Krông Pa giai đoạn 2020-2024

>> Xem Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Phú Thiện giai đoạn 2020-2024

>> Xem Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Chư Pưh giai đoạn 2020-2024